Sme malá, rodinná chovateľská stanica. Našou hlavnou prioritou je plnohodnotný chov zdravých jedincov, ktorí budú svojim novým majiteľom prinášať radosť a potešenie. Za týmto účelom kladieme mimoriadne veľký dôraz na genetické a iné zdravotné vyšetrenia našich dievčat, ako aj ich budúcich "ženíchov". Sme si absolútne vedomí, že zdravie sa zaručiť nedá, ale môžeme sa posnažiť, aby sme vylúčili aspoň dedičné choroby typické pre toto plemeno.

Považujeme tiež za dôležité, aby šteniatka od nás boli typickými predstaviteľmi plemena pokiaľ sa jedná o zovňajšok a povahu. Správny labrador by mal byť totiž bez akejkoľvek známky agresity a nemal by byť bojazlivý. Z tohto dôvodu výberu vhodného otca našich šteniatok venujeme veľmi veľa času a pri výbere zohľadňujeme mnoho aspektov (zdravie, exteriér, povaha a v neposlednom rade rodokmeň).  

Pri starostlivosti o našich miláčikov a ich potomkov využívame vedomosti nadobudnuté doterajšou praxou. Spolu s našou láskou a starostlivosťou sa snažíme vytvárať pre nich to najlepšie prostredie pre spokojný a bezstarostný psí život.

Našu chovateľskú rodinu tvoria 3 sučky, čokoládka Dolly , Lili  a Chilli:)

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Kedykoľvek Vás radi uvítame na nezáväznú návštevu.Tešíme sa na Vás:)

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

We are a young and small kennel. Our main priority is a breeding of  healthy individuals, who will bring to their new owners  joy and pleasure. We place great emphasis on the fact that our dogs were healthy. We place extremely great emphasis on genetic and other tests of our girls and also of the genetic tests of their future "husband". We are absolutely aware that health can not be guaranteed, but we can try to eliminate at least the genetic disease that are typical for the breed.

We also consider important that puppies from us will be typical representatives of the breed as concerns the appearance and character. Proper Labrador should be without any signs of agresity and should not be timid. For this reason, we place extremely great emphasis on the selection of a suitable father of our puppies and we devote a lot of time to the selection. By the choosing of the right stud dog for ouir girls we take accounot for many aspects (health, exterior, temperament and not at least the pedigree).

By taking care of our pets and their offspring we use knowledge acquired of hitherto practice. With our love and care we strive to create for them the best environment for carefree and happy dog life.

Currently spans up our breeding family of three females, chocolate lady Dolly, Lili and Chilli :)
If you have any questions please contact us. Any time you are welcome for a non-binding visit. We are looking forward to you:)

 

Náš chov - Our breeding