♥Máme čokoládové šteniatka ♥

Pre informácie o aktuálnych vrhoch kliknike sem

Šteniatka od nás sú výlučne len s PP. Ak máte záujem o šteniatko z našej chovateľskej stanice, tak nás naváhajte kontaktovať. Vedieme zoznam záujemcov, do ktorého Vás nezáväzne môžeme zaevidovať. Ak chcete byť z tohto zoznamu vymazaní, nezabudnite nám poslať e-mail. Pomôžete nám tým aktualizovať zoznam.

Od piateho týždňa veku môžete navštíviť vášho domáceho miláčika a zistiť, aký pokrok urobil:) Ak ste sa definitívne rozhodli pre vaše šteniatko, uzavrieme kúpnu zmluvu a je poskytnutá záloha. Zvyšná čiastka sa platí v čase vyzdvihnutia šteniatka.

Odčervenie, očkovanie, Pet passport, kúpna zmluva, dokumenty týkajúce sa rodičov (rodokmeň, zdravotné výsledky, šampionáty) a štartovací balíček (krmivo, miska, vodítko, obojok, chondroprotektíva, hračka a malé prekvapenie:)  ako aj chovateľský servis počas celého života šteniatka sú pre nás samozrejmosťou.

Šteniatka vychovávame ich s najväčšou láskou a starostlivosťou, sú socializované, očipované a privyknuté na kontakt s inými psami. Do svojich nových domovov odchádzajú  vo veku  8. týždňov, nikdy nie skôr

šteniatko s PP                                   cena šteniatka

 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 ♥We have chocolate puppies

For more informations about planned litters click here

Puppies from us are just with FCI pedigree. If you are interested in a puppy from our kennel, please contact us. We keep a list of candidates to whom you can register without obligation. If you want to be deleted from this list, do not forget to send us an email. You'll help us update the list.

From the fifth week of age you can visit your pet and find out what progress he/she has made :) If you have decided for your puppy, we will make a sales contract and provide a deposit. The remaining amount is paid at the time of picking up the puppy.

Worming, Vaccination, Pet Passport, Sales contract, Documents of parents (Pedigree, Health results, Championships) and Starter Kit (Feed, Bowl, Guide, Collar, Chondroprotective, Toy and a little present:) and breeding services throughout the life of the puppy is absolutelly natura for usl.

Our puppies grow up in an enviroment full of love and care, they are socialized, vaccinated, microchipped and are accustomed to contact with other dogs. They go to their new homes at the age of 8 weeks, never before.