Náš chov

Rodinné prostredie v našom chove zaručuje individuálny prístup a dobrú výchovu a socializáciu šteniatok. Pozorne dbáme na kvalitu a zdravie našich psíkov, ako aj ich potomkov. Chovu venujeme maximálnu pozornosť - optimálne podmienky ako prvotriedna potrava a pravidelná veterinárna starostlivosť sú pre nás samozrejmosťou. Našim zverencom venujeme všetok svoj ​​voľný čas, šteniatka od nás odchádzajú plne socializované a bez problémov sa adaptujú vo svojich nových domovoch.

Poradíme Vám s výberom

Ak si nie ste istý, či je Vaše rozhodnutie zaobstarať si práve labradora správne, radi zodpovieme všetky Vaše otázky. Či už máte otázky ohľadom chovu, výberu pohlavia, stravy či vhodných podmienok, všetko s Vami prediskutujeme a navrhneme najlepšie riešenie.

Zostaneme s Vami

Správny chovateľ je so svojimi zverencami aj po ich odovzdaní novej rodine a s našou chovnou stanicou tomu nie je inak. V prípade, že potrebujete chovateľskú radu alebo sa u Vášho zvieracieho člena rodiny vyskytol nejaký problém, sme Vám kedykoľvek maximálne k dispozícii. Spokojnosť našich odchovancov a ich majiteľov je pre nás na prvom mieste.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Family environment in our breeding ensures individual approach and good upbringing and socialization of the puppies. We carefully pay attention to the quality and health of our dogs and their offspring. We devote to the breeding maximum attention - optimal conditions as first-class food and regular veterinary care are obvious for us. We devote to our pets all of our free time, the puppies leave us fully socialized and they adapted in their new homes without any problems .

We will help you with the choice
If you are not sure whether your decision to procure Labrador is correct, we answer to all of your questions. Whether you have questions about the breed, sex selection, food and suitable conditions, we  will discuss it and we will propose you the best solution.

We'll stay with you
A proper breeder is with dogs from his kennel also after handing them to a new family, and with our kennel it is not otherwise. If  you are asking for a breeding advice or if your encounter with your new family member to any problem, we are to you at any time available. Satisfaction of our puppies and their owners is for us on  the first place.